Waarde overdracht klein pensioen !

Waardeoverdracht klein pensioen

Pensioenuitvoerders hebben per 1 januari 2019 het automatische recht om kleine pensioenen over te dragen naar een nieuwe uitvoerder. Dit recht geldt voor nieuwe kleine pensioenen die (zijn) ontstaan vanaf 1 januari 2018.

Onder een klein pensioen wordt verstaan: een pensioen dat minder bedraagt dan de huidige afkoopgrens (2018: € 474,11 bruto per jaar). Voor kleine pensioenen die zijn ontstaan voor 1 januari 2018, gaat dit automatische recht gelden vanaf 1 januari 2020.

De regering verwacht dat veel pensioenuitvoerders van het recht op waardeoverdracht gebruik gaan maken, met name die uitvoerders die veel kleine pensioenen in de administratie hebben.

Ongeacht of pensioenuitvoerders gebruik maken van het recht op waardeoverdracht, mogen zij vanaf 1 januari 2019 kleine pensioenen niet meer eenzijdig afkopen. In overgangsrecht is een uitzondering gemaakt voor kleine pensioenen die zijn ontstaan vanaf 1 juli 2016 tot 1 januari 2018. Pensioenuitvoerders hebben voor deze kleine pensioenen nog het eenzijdig recht tot afkoop binnen 6 maanden na twee jaar na einde deelneming. De afkoop hiervan vindt plaats na 1 januari 2019. 

De afkoop van een (heel) klein pensioen is op grond van de Pensioenwet een recht van de pensioenuitvoerder. Strikt genomen zou een pensioenuitvoerder een verzoek om afkoop dan ook kunnen weigeren. Een deelnemer kan de afkoop op grond van de Pensioenwet ook niet afdwingen.
 

Delen: